PRESIDENT

Yoshiyuki Yonehara
VICE-PRESIDENT

Miwa Matsuyama
SECRETARY

Koichiro Ihara

Tetsuo Ohyama

Shogo Ozawa

Takahiro Ono

Chihiro Koga

Shigeto Koyama

Keiichi Sasaki

Tadashi Sado

Yuka Sumita

Hideki Sekiya

Junko Nakajima

Keiko Nishiwaki

Masayuki Hideshima

Eri Makihara

Shogo Minagi

Yoshihiro Yamashita

Tetsuo Yamamori

Fumi Yoshioka
TREASURER

Shioiri Shigeaki

Shinichi Masumi